• Hem
  • Motioner, inter...
sida

Motioner, interpellationer och remissvar

Här läggs kontinuerligt in de motioner, interpellationer och remissvar som Vänsterpartiet i Bromölla lämnar in till Kommunfullmäktige under mandatperioden.

2014

En motion om bygglovshantering lämnades in den 4 augusti 2014

En motion om fritidsmöjligheter för barn (2) inlämnades den 4 augusti 2014

En motion om fritidsmöjligheter för barn (1) inlämnades den 4 augusti 2014

En motion om ersättning för förtroendevalda inlämnades den 24 juni 2014.

En motion om trafiksituationen i centrum (2) inlämnades den 23 juni 2014.

En motion om alternativ lokal för Lions inlämnades den 23 juni 2014.

En motion om att införa medborgarråd inlämnades den 10 juni 2014.

En motion om att införa medborgarförslag inlämnades den 10 juni 2014.

En motion om att det tar för lång tid att handlägga motioner, inlämnad den 10 juni 2014.

En motion om att överlåta samtliga idrottsanläggningar till Bromölla Fritidscenter AB, inlämnat den 12 maj 2014

En motion om att allmänhetens frågestund måste vara mer av demokratisk anda, inlämnat den 12 maj 2014

En motion om att ledamöter skall lämna lokalen vid eventuella jävsärenden, inlämnat den 12 maj 2014

En motion om att samtliga politiska partier skall erbjudas möjlighet att delta vid presskonferenser, inlämnad den 12 maj 2014

En motion om att ytterligare uppdatera Strandängens badplats när kommunen ändå bjuder till, inlämnad den 22 mars 2014 

En motion om gatubelysning m.m. i Råby lämnades in den 31 mars 2014.

En interpellation om att Bobergstomten inte var röjd på överenskommen tid lämnades in den 10 mars 2014. Hammarstedts svar på vår synpunkt!

En motion om att kopiera Sölvesborgs kommuns förslag att förbättra möjligheterna för arbetslösa ungdomar lämnades in den 5 mars 2014.

En motion om att se över ersättningen för förtroendevalda lämnades in den 21 februari 2014.

En motion som avser att förbättra funktionerna inom äldreomsorgen lämnades in den 12 februari 2014.

En motion avseende en avyttring av Gästgivaren 6, Iföhus, lämnades in den 12 februari 2014. Den är i kommunens ägo och kostar skattebetalarna mängder med utgifter.

2013

En motion om ett enklare bygglov för solcellspaneler lämnades in den 21 november 2013, denna belades sedermera med avslag.

Den 6 december 2013 lämnade vi in en motion om allmänhetens frågestund på KF, att i princip återgå till de gamla reglerna, den godkändes att beredas den 16 december 2013. Sedan dess är det tyst från presidiet i fullmäktige!

Den 12 november 2013 lämnades en motion in om trafiksituationen i centrum in, vi vill att all tung trafik skall ledas bort från Storgatan mellan Fågel Fenix väg och Folkets Husgatan. Denna fick godkännande i AU den 11 december 2013 men sedan dess är det tyst om förslaget, det tar tyvärr tid att ta fram ett betänkande!

En interpellation avseende Arrangemangshallen lämnades in den 24 september 2013, vi begriper fortfarande inte vad kommunalrådet svarade på!

Motion angående bostadsbebyggelse på del av Grödby 116:1, 81:1 och 118:1 Låt oss utnyttja denna attraktiva boendeplats och ej begränsa bygghöjden. I stället för 2-plans hus med plats för ett 15-tal lägenheter bör man anlägga ett 3-4 plans hus i etagestil som kan inrymma bortemot 50-60 lägenheter eller kanske rent av fler. Vi är helt övertygade om att intresse skulle finnas för att fylla dessa lägenheter, då det förutom en helt fantastisk utsikt över Valjeviken även har ett stenkast till bad. Här skulle säkert familjer från båda sidor gränsen tänka sig bo. Till dem som pendlar mot Kristianstad resp. Karlskrona är det cykelavstånd till stationerna . Vi skall utnyttja möjligheterna ej begränsa dem, här är ett attraktivt område med stora inflyttningsmöjligheter.

Interpellation angående trafiksituationen på Industrigatan: Beger man sig från Industrigatan vidare till Preem, måste man ge sig ut på Tians vägen, för att sen omedelbart svänga till vänster. Detta är en ohållbar trafiksituation.Vidare om man besöker Parisaren, (tidigare Frasses), har man p.g.a. cykelvägen avgränsat parkeringsmöjligheten. Antingen får man parkera på vägen utanför cykel o gångbanan, eller på Claessons parkering. Detta som skulle blivit en förbättring har för vissa inneburet en försämring. Hur skall man lösa detta?

Interpellation angående Strandängens idrottsplats: Vi från Vänsterpartiet anser att det är Bromölla kommun som skall driva Strandängens Idrottsplats, då avtalet ej är förlängt genom kommunalt beslut. Detta upphörde den 31 mars 2013, vilket innebär att det ej föreligger några förpliktelser mellan Bromölla kommun och IFÖ Bromölla IF.
Remissvar om bra skolmat: Alla barn skall serveras näringsriktig mat med så låg miljöbelastning som möjligt .Den skall vara tillagad av bra råvaror och i möjligaste mån fri från tillsatsämnen. Vi vill att maten skall produceras på plats. Det ger höjd kvalitet och dessutom ges personalen större chans att vara mer kreativa i sitt arbete. Många duktiga människor i skolköken vars kompetens inte tas till vara genom att de bara värmer upp maten. Vi vill att man inrättar tillagningskök där sådana ej finns.  Alltså innebär centralkökssystemet ett oberättigat resursslöseri.  Sen vill vi tillägga att det ligger i tiden med vegetarisk kost och hänvisar till vår motion från augusti 2010.

Interpellation: Vi från vänsterpartiet hade synpunkter på hur avtalet skulle utformas för en ny upphandling på Strandängens idrottsområde. Detta ansåg vi ej skulle ske i samma omfattning som tidigare. Elisabeth Michalski lovade att KS ledamöterna skulle kunna ta del av avtalet innan upphandlingen. I kommunstyrelsens beslut har detta ej beaktats och därför kan vi från vänsterpartiet ej ställa oss bakom beslutet. Bromölla 13.08.15 Bo Eje Jönsson

2012

Motion angående byaträffar : En begäran att alla politiska partier ska vara representerade vid byaträffarna.

Motion angående Iföstrandsprojektet: Vänsterpartiet föreslår att man helt tänker om angående IFÖ-Strandprojektet. Dels är det osäkert vad slutnotan hamnar på vad gäller saneringskostnaden, dels krävs en stor satsning på den infrastruktura delen..Vi menar också att man bör skynda långsamt med tanke på utvecklingen i kommunen, både ekonomiskt, befolkningstillväxten och jobben. Skulle det se ljusare ut framöver har vi inget emot en satsning på en evengemangshall, planer m.m. Dock har vi ett förslag på projektets plats, nämligen markområdet mellan Östergatan och Väg 116.Detta möjliggör att det blir lättillgängligt att ta sig dit på redan befintliga vägar, man slipper saneringskostnader och man oroar inga boende. Vi ser att här har man möjlighet att anlägga en riktig idrottspark, nära till Dalaområdet och dess anläggningar, fina strövområden kring Brantahallar. Anläggningen skulle bli ett skyltfönster utåt samtidigt som den marknadsför kommunen på bästa tänkbara sätt. Med detta förslag frigör man mark för attraktivt boende på den nuvarande platsen, (om marknaden tillåter), samt eventuellt göra om befintliga byggnader till bostäder. Man skall dock bevara rekreationssträckan längs Ivösjön. Förslaget innebär också att man kan behålla Strandstugan. Gör sen om IFÖ-Strand till en vacker och ändamålsenlig rekreationsplats.

Motion angående toaletter på storlekplatsen: Då det saknas tillgång till toaletter på lekplatsen föreslår vi i vänsterpartiet att man snarast gör en utredning om behovet. Antingen man placerar ut några baja-major, eller vart man vänder sig vid behov av toa-besök.

Motion angående kommunal upphandling: Vänsterpartiet föreslår att de kommunala upphandlingarna överförs till SAMBOS. Det gör att det blir en bättre och mer samlad kompetens. Detta innebär att man eliminerar riskerna för dyra och segdragna överklaganden. I dagsläget har vi många överklaganden, senaste exemplet är simhallen där konsekvenserna drabbar våra föreningar, besökare och slår hårt även ekonomiskt. Vi kräver att förvaltningen snarast gör en utredning för att åstadkomma en mer effektiv upphandling.
Motion angående bebyggelse på bussterminal: Nu när järnvägsstationen har blivit knutpunkt för bussar och tåg i Bromölla och bussterminalen vid biblioteket endast fungerar som hållplats, anser Vänsterpartiet att på gamla busstorget plus parkering kan man ändra detaljplanen till bostäder. Parkering finns idag norr om Ivögatan intill Logicas parkering och en busshållplats går att göra på södra sidan utanför biblioteket, detta är genomförbart och skulle innebära ett mer levande centrum.

2011

Remissvar angående Bromölla kommuns bidrag till föreningar
Verksamhetsbidraget
När det gäller bidragspoängerna bör man ändra åldersgrupperna till 4-7 år och 8-20 år.
-Investeringsbidraget.
Då detta bidrag legat på 150000:- under många år finner vi det angeläget att höja till 500000:-
-Lokalbidrag/Driftbidrag.
Här bör kanske förtydligas vad som menas med större och mindre inventarier och maskiner. Om det skall sökas under denna rubrik eller investering. Gärna i samråd med berörd förening.
-Startbidrag.
Vi anser att denna summa på 1000:- är näst intill omöjligt för en ny förening att starta upp på. Vi föreslår 5000:-
-SM-NM-EM och VM bidrag.
Här vill vi föreslå att vid styrkta kostnader får bidraget i förskott. Ev. resteringar i efterhand.
-Återkommande arrangemang.
Utöver de arrangemang som nämns i paragrafen så återkommer ju:
Ivösjön Runt, Humlerallyt, Humlestafetten, Luciastafetten.
Här skulle vi vilja att kommunen utser vilket eller vilka arrangemang som skall erhålla bidrag, samt att ett fast belopp utgår. Detta bidrag skall gälla oavsett vilken förening som står som arrangör.
-Övriga föreningar.
Vad gäller dessa föreningar så hoppas vi att de 30:- som de erhåller per medlem åtminstone bibehålls och ej sänks. En sänkning strider mot alla principer.
Självklart skall ett aktuellt medlemsregister bifogas, men ta bort ordet fusk i sammanställningen.

När det gäller övriga förslag till förändringar har vi inget att erinra.

 

Kopiera länk